Mezinárodní energetické fórum

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM Registrace Program Přidat do kalendáře Konference 2017 21.3.2017 Čeština Switch to english

Nové business modely v energetice

Tisková zpráva

XIII. Mezinárodní energetické fórum

Praha 28. března 2017 – Třináctý ročník prestižního Mezinárodního energetického fóra se uskutečnil dne 22. března 2017 v pražském hotelu Grand Majestic Plaza za účasti z ástupců evropských a národních regulačních úřadů, ale také klíčových hráčů z řad energetických expertů, managementu předních utilitních společností.

Hlavními tématy se staly cíle Evropské komise a nový model energetických trhů, globální a evropské trendy v energetice, ale také nové business modely v energetice, nové příležitosti v energetice – energetické služby, konvergence síťových odvětví, posilování bezpečnosti a nové role regulačních úřadů, chytrá města a rozvoj datových sítí a role energetických a alt ernativních hráčů.

Klíčové závěry mezinárodního energetického fóra

Globální energetika

Vystupující: Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little s.r.o.; Ignacio Garcia Alves, CEO, Arthur D. Little

Prioritou globální energetiky je dostupnost energií při zvyšující se migraci obyvatelstva do měst. Primárních zdrojů je dostatek, objevují se první významné projekty zaměřené na obnovitelné zdroje, ale globální energetický mix se do roku 2030 a 2050 zásadně nezmění. Globální ceny příliš neporostou, poroste však zásadně spotřeba spojená s digitalizací a průmyslovou revolucí 4.0. Změnu by mohly přinést nové technologie, skladování elektřiny a alternativní možnosti přenosu elektřiny na velké vzdálenosti nebo naopak výroba v místě spotřeby.

Evropský e nergetický „JUMBO“ balíček

Vystupující: Maroš Šefčovič, místopředseda EK pro Energetiku, Evropská komise

Nový energetický balíček přináší posilování regulace na úkor liberalizace, tlak na centralizaci a koordinaci energetických trhů a vytváření regionálních center p ro řízení sítí. Přináší nové cíle v oblasti dekarbonizace a energetické účinnosti. Zvítězí myšlenky jednotného trhu s elektřinou nebo posilování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektřiny na národní úrovni ?

Nové business modely a strategie největších e nergetických společností v Evropě

Vystupující: Thomas Merker, místopředseda představenstva a CFO, innogy Česká republika a.s.; Lars Lagerkvist, r egionální koordinátor, Senior Vice President, E.ON SE; Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a člen představenstv a, ČEZ a.s.; Hans.Josef Zimmer, člen představenstva a technický ředitel, EnBW Energie Baden – Würtenberg AG

Společnost innogy realizovala nejúspěšnější IPO za posledních deset let v Německu. Vstupem na burzu zí skala kapitál v hodnotě téměř 124,2 miliard ko run. Zaměření na retail, komoditní i nekomoditní služby, infrastrukturu a obnovitelné zdroje je pro investory atraktivní a zárukou budoucího úspěchu. Naplnění očekávání bude velkou výzvou skupiny.

Skupina E.ON nadto expanduje výrazně mimo evropský region do USA a jižní Ameriky a pro svůj business hledá dlouhodobé strategické partnery. EnBW se rozhodla divestovat své aktivity v oblasti velkoobchodní trhu. Marže jsou velmi nízké v některých případech dokonce záporné.

Skupina ČEZ obdobně rozdělila svůj busin ess na novou a klasickou energetiku. Dlouhodobě skupina patří k nejúspěšnějším mezi evropskými energetikami. Sází na obnovitelné zdroje a jako jedna z mála dokáže nahradit výpadek marží z prodeje elektřiny energetickými službami.

I přes zelenou energetiku emise v Německu rostou a to díky programu pro odstavení jaderných elektráren. V den konference proběhly v Německu diskuse o budoucnosti a postupu v oblasti jaderné energetiky. Současně je také nutné konstatovat, že současné obnovitelné zdroje nedokážou pl ně nahradit klasickou energetiku.

Vytvoření jednotného trhu s elektřinou bude velmi obtížné, shodli se zástupci EnBW, E.ON, innogy a ČEZ. Shodli se také na tom, že ceny elektřiny porostou stejně jako spotřeba elektřiny i přes aktivity spojené s posilování m energetické účinnosti.

Energetické služby

Vystupující: Petr Štulc, ředitel úseku produkty a trhy, ČEZ ESCO a.s. ; Richard Pieger, vedoucí úseku Rozvoj společnosti, VSE Holding, a.s.; Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (APES)

Energetické služby jsou budoucností pro klasickou energetiku a její transformaci. Skvělým příkladem je trh ve spojených státech, klíčová je segmentace produktů a zákaznických potřeb stejně jako replikovatelnost řešení pro menší skupiny zákazníků. V oblast energetických služeb je nejdále ČEZ a to i díky řadě významných akvizic na domácím trhu i v zahraničí. Organický růst není dostatečný.

Slovenská energetika

Vystupující: Juraj Krajcár, předseda představenstva, ZSE Energia, a.s.; Pavel Bárdoš, ředite l divize Strategie a rozvoj podnikání, Stredoslovenská energetika, a.s.

Turbulentním prostředím prochází slovenský energetický trh. Dvojímu vydání nových tarifů, „trhání“ a neplacení faktur předcházela omezená diskuse o proveditelnosti a skutečných dopadech tohoto rozhodnutí. Rezignace regulátora a snaha vlády o vytvoření Slov enského energetického holdingu jen podtrhují nejistotu zahraničních investorů. Není diskuse o tom, zdali bude vytvořen Slovenský energetický holding, ale jakou formou. Druhé Maďarsko?

Konvergence energetiky a telekomunikací, posilování regulačních úřadů, r egionální centralizace

Vystupující: Alena Vitásková, předsedkyně, Energetický regulační úřad; Jaromír Novák, předseda Rady, Český telekomunikační úřad; Vladimír Kešjar, předseda, Úřad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Liberalizac e nesplnila očekávání a nikdo významně nehodnotil balíčky předcházející. Lze konstatovat, že regulace bude i nadále posilovat. Zdali to budou regulátoři v takové podobě, jako je známe, nebo budou vytvořen a regionální centra a agentury např. v Mnichově či v e Varšavě, nebo po vzoru energetiky v Lublani , lze jen těžko odhadnout. Každopádně by ceny energií i telekomunikací měly klesat i přes rozpor s hlavními energetickými hráči. Regulátoři se také shodli, že jeden pro telekomunikace a energetiku nevznikne. Pri oritou obou je nejenom pokles cen, ale také kvalita, spolehlivost a bezpečnost dodávek.

Chytrá města – města budoucnosti

Vystupující: Vystupující : Radek Lucký, jednatel, E.ON Česká republika; Zdeněk Židek, generální ředitel a jednatel, OMEXOM GA Energo s.r.o; Tanja Va inio, Country Managing Director, ABB s.r.o.; Roman Knap, generální ředitel, SAP ČR; Michal Fišer, předseda představenstva, Operátor ICT (Hl. m. Praha), Tomáš Skuček, principal, Arthur D. Little

Čistá a chytrá města k pohodovému žití . Řada měst má své vize, které se částečně naplňují . Známe řadu zajímavých příkladů ze zahraničí, počínaje Singapurem, přes Dubaj či Londýn nebo Amsterdam, Stuttgart a další. Definice „Chytré město“ však chybí a každý má jinou představu. I v České republice existuje ř ada p říkladů , pilotních projektů. Velká města , stejně jako Praha , však trošku pokulhávají. Neexistuje nejenom definice chytré ho města , ale také strategie, platforma, atd. Čtyřleté volební období je příliš krátké. Je však něco, čím se i Praha může pochlubit. Je to velm i vysoký index mobility, který staví především na veřejné dopravě, kvalitě, obslužnosti, zkrácení cesty do práce. Horší je to ovšem v oblasti emisí, nehodovosti a prostupnosti pro osobní dopravu.

Vysokorychlostní internet

Vystupující: Miroslav Řezníček, př edseda představenstva, ČD – Telematika a.s., Česká republika; Radovan Vargic, Head of Innovations, Orange Slovensko, a.s.; Martin Dvořák, Streategy Regulation, Dial Telecom, a.s.; Tomáš Novotný, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pasivní infrastrukt ura energetických společností, stejně jako železnic , může přinést výrazné změny na trhu rychlého internetu. Dosavadní rychlosti mezi 2 – 6 mbit/sec jsou velmi vzdálené cílům Evropské unie, tj. 30 – 100 mbit/sec. Pokrytí bílých míst je prioritou nejenom evr opskou, ale také českou. Ministerstvo průmyslu má připraveno 14 miliard korun, zájem zatím není příliš velký. Kdo však dobuduje první poslední míli, bude vítězem v digitalizaci domácností a iniciátorem nového životního standardu.

Poděkování za záštitu, par tnerům , mediálním partnerům a všem účastníkům

Arthur D. Little jako organizátor XIII. Mezinárodního energe tického fóra touto cestou děkuje za aktivní účast všech energetických a telekomunikačních společností, za poskytnutí odborné záštity M inisterstvu prům yslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu, dále společnostem E . ON, S AP, Omexom a PRE jako partnerům a současně také mediálním partnerům Fóra Pro Energy a New Energy.

Arthur D. Little

Arthur D. Little, první poradenská společnost na světě, se s pecializuje na oblasti strategie, regulace, zvyšování výnosnosti energetických aktiv, řízení rizik, zvyšování hodnoty zákaznického portfolia a nových business modelů. Akt ivity v regionu střední a jihovýchodní Evropy jsou řízeny pražskou kanceláří, která za 25 let od svého založení pomáhala klientům v sektorech energetiky, telekomunikací, dopravy i státní správy.

V letech 2014 a 2015 byla společnost zvolena nejlepší poradenskou firmou pro energetický sektor Podle Corporate LiveWire se sídlem v Londýně , v roce 2017 se stala vítězem a obdržela ocenění za znamenitost a inovaci .

Pro další informace kontaktujte:

Nikola Brychtová

Arthur D. Little s.r.o.

Danube House

Karolinská 650/1

186 00 Praha 8

Phone: +420 224 941 303

Mobile: +420 725 179 455

E: brychtova.nikola@adlittle.com

E: merf@merf.cz

www.adlittle.cz

© 2017 ADL | Všechna práva vyhrazenaDesign SELA | Kód Kuba Janša